QUY CHẾ CUỘC THI

Điều 1: Đơn vị tổ chức
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là đơn vị tổ chức cuộc thi Sinh viên Tài năng Kinh doanh số (gọi tắt là cuộc thi). Hiệp hội sẽ phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (gọi tắt là Mạng lưới), các hội viên và các tổ chức khác triển khai mọi hoạt động liên quan tới cuộc thi.
Chủ tịch VECOM thành lập Ban tổ chức, Ban kết nối doanh nghiệp, Hội đồng Chuyên môn, Hội đồng Giám khảo và các đơn vị khác theo nhu cầu để giúp Hiệp hội tổ chức cuộc thi.

Điều 2: Mục đích
Cuộc thi tạo ra môi trường hấp dẫn cho sinh viên ngành thương mại điện tử và các ngành liên quan thể hiện tài năng, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, gắn kiến thức học được qua từng học phần với thực tiễn kinh doanh năng động với những công nghệ và giải pháp kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

Điều 3: Thời gian tổ chức
Cuộc thi được tổ chức trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Các quy định về thời hạn đăng ký, thời gian, địa điểm và những yêu cầu cụ thể khác sẽ được nêu trong thông báo riêng và đăng tải trên website của cuộc thi http://dbc.vecomnet.vn/

Điều 4: Đối tượng dự thi
4.1. Mọi sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là trường) đều có thể tập hợp theo đội để tham gia cuộc thi (hình thức thi trực tuyến).
4.2. Mỗi đội thi gồm từ hai đến năm sinh viên đang cùng học tại một trường đại học, thuộc cùng một ngành hoặc từ nhiều ngành học khác nhau để phù hợp nhất với nội dung thi.

Điều 5: Đăng ký dự thi
5.1. Các trường đại học thành lập đội thi và đăng ký với Ban tổ chức.
5.2. Trường gửi văn bản đăng ký số đội thi, danh sách sinh viên trong mỗi đội thi và các thông tin liên quan tại E-mail: vecomnet@vecom.vn
5.3 Văn bản xác nhận đăng ký (đã có trong form đăng ký) gửi tới Ban tổ chức trước ngày 29/10/2022.

Điều 6: Quyền lợi và trách nhiệm của đội thi
6.1. Mỗi đội thi hợp lệ được cấp chứng nhận tham gia cuộc thi, bao gồm tên đội và các sinh viên là thành viên của đội.
6.2. Những đội thi đạt giải thưởng sẽ được trao thưởng theo quy định của Ban tổ chức, đồng thời được trao chứng nhận đạt giải thưởng. Chứng nhận đạt giải thưởng có thông tin về tất cả thành viên của đội, giải thưởng đạt được và các thông tin khác liên quan tới đội thi và cuộc thi.
6.3. Các thí sinh phải chấp hành đầy đủ quy chế này và các quy định khác được công bố công khai của cuộc thi. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, hủy kết quả thi hoặc thông báo về các trường chủ quản để xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành.

Điều 7: Tổ chức cuộc thi
7.1. Hiệp hội Thương mại điện tử có trách nhiệm thành lập các đơn vị triển khai cuộc thi. Các đơn vị này hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội, Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành. Các đơn vị tự động giải thể khi cuộc thi hàng năm kết thúc.
7.2. Ban tổ chức do Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử thành lập. Trưởng ban là Tổng thư ký của Hiệp hội, các thành viên bao gồm đại diện những hội viên, doanh nghiệp và trường đại học thuộc Mạng lưới nhiệt tình, đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức. Ban tổ chức là đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuộc thi.
7.3. Hội đồng Chuyên môn do Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Trưởng ban Phát triển Nguồn nhân lực của Hiệp hội, các thành viên bao gồm đại diện những hội viên, doanh nghiệp và trường đại học thuộc Mạng lưới nhiệt tình và đủ năng lực chuyên môn về kinh doanh và giảng dạy thương mại điện tử. Hội đồng Chuyên môn giúp đỡ Ban tổ chức về các lĩnh vực liên quan tới thể lệ cuộc thi, nội dung thi, tư vấn chuyên môn cho các đội thi, giúp đỡ các câu lạc bộ sinh viên và định hướng hoạt động truyền thông. Hội đồng Chuyên môn cũng phối hợp, giúp đỡ Hội đồng Giám khảo chấm các sản phẩm dự thi.
7.4. Hội đồng Giám khảo do Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử thành lập. Chủ tịch Hội đồng là một Phó Chủ tịch của Hiệp hội, các thành viên bao gồm đại diện những hội viên nhiệt tình và đủ năng lực chuyên môn về kinh doanh, công nghệ, giải pháp và đầu tư kinh doanh số.
Hội đồng Giám khảo hoạt động độc lập và có trách nhiệm chấm các sản phẩm dự thi một cách khách quan, chính xác.

Điều 8: Kinh phí cuộc thi
8.1. Kinh phí của Cuộc thi được hình thành trên cơ sở hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử, các cơ quan bảo trợ, các nhà tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Kinh phí bao gồm tiền mặt và các sản phẩm, dịch vụ khác có thể quy đổi ra tiền mặt.
8.2. Kinh phí được dùng vào giải thưởng, tặng phẩm, các hoạt động tổ chức, tuyên truyền, tư vấn chuyên môn, văn nghệ, v.v…
8.3. Các đội thi tự lo kinh phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác ngoài các hoạt động chung của Ban Tổ chức.

Điều 9: Giải thưởng
9.1. Giải thưởng của cuộc thi bao gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và một số giải thưởng khác.
9.2. Số lượng giải thưởng phụ thuộc vào chất lượng các sản phẩm dự thi và do Hội đồng Giám khảo quyết định.
9.3. Hình thức thưởng gồm tiền mặt và các sản phẩm, dịch vụ khác. Hình thức và mức thưởng cho các giải phải được công bố công khai trên website của cuộc thi và các kênh truyền thông khác tại thời điểm bắt đầu đăng ký tham dự cuộc thi.

Điều 10: Điều khoản thi hành
10.1. Thể lệ này được Ban tổ chức cuộc thi thông qua và có hiệu lực kể từ khi ban hành.
10.2. Thể lệ có thể được bổ sung, sửa đổi theo đề xuất của Hội đồng Chuyên môn, Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử, các hội viên và các tổ chức, cá nhân khác.

SINH VIÊN TÀI NĂNG KINH DOANH SỐ 2022

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐỘI THI

GIỚI THIỆU
Mạng lưới kết nối các thành viên, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử.
Mạng lưới huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội và các cơ quan tổ chức tới các thành viên, giúp các thành viên gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn. 
Mạng lưới sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo chuyên nghiệp thương mại điện tử và kinh tế số.
LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn. Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 – 6259 8271
- Email: vecomnet@vecom.vn

MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ